PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO

Nestas datas veñen de rematarse pola Empresa “Construcciones y Reformas 3 Torres 2010, S.L.”, as obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO”, financiadas con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016), ascendendo a un total un importe de 13.790,00 € (IVE incluído) e cunha baixa de 6.210,00 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 18 de decembro de 2017.