PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE TOTEM INFORMATIVO PARA O EDIFICIO DA CONSISTORIAL

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE TOTEM INFORMATIVO PARA O EDIFICIO DA CONSISTORIAL

Levado a cabo o investimento para o subministro de “TOTEM INFORMATIVO PARA O EDIFICIO DA CONSISTORIAL”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “D. DAVID TORRES MASCATO, por un importe de10.284,97 € (IVE incluído), cunha baixa de 103,99 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 18 de decembro de 2017.