PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2017 – LICITACIÓN OBRAS “SOTERRAMENTO DA LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

DECEMBRO 2017 – LICITACIÓN OBRAS “SOTERRAMENTO DA LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

Por Resolución da Alcaldía de data 23/11/2017, foron aprobados os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a seguinte licitación:

1. ENTIDADE ADXUDICADORA

a) Organismo: Concello de Cambados.

b) Dependencia: Secretaría-Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: 3766/2017.

2. OBXECTO DEL CONTRATO

a) Descrición do obxecto: Soterramento da liña B.T. na Rúa Real.

b) Prazo de execución: 2 meses.

c) CPV: 45315600-4

3. TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, cun único criterio de adxudicación.

4. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN

Presuposto: 91.671,98 €, IVE 19.251,12 €, cun importe total de 110.923,10 €.

5. GARANTÍA

Definitiva

5% do importe de adxudicación.

6. OBTENCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

a) Concello de Cambados, Praza do Concello, 1 (36630 Cambados)

b) Teléfono: 986520943 Extensión #747. Fax: 986524866

c) www.cambados.es Taboleiro de anuncios. Correo electrónico contratacion@cambados.es

Sede electrónica: cambados.sedelectronica.gal

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA

Clasificación: Non se esixe.

8. PRESENTACIÓN DAS OFERTAS

a) Data límite de presentación: As proposicións entregaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 8.30 a 14:30 horas, de luns a venres, no prazo de vinte e seis días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do último dos anuncios, no perfil do contratante ou no BOP da Provincia.

b) Documentación a presentar: A sinalada no Prego de Cláusulas.

9. APERTURA DAS OFERTAS

Na data establecida na Cláusula 2.6 do Prego.

10. CRITERIOS BASE PARA A ADXUDICACIÓN

O menor prezo sobre o previsto na licitación.

11. GASTOS DE ANUNCIOS

Serán por conta do licitador que resulte adxudicatario.

12. PÁXINA WEB ONDE SE INSERTARÁN TÓDOLOS ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS
RELATIVOS Á CONVOCATORIA DO PRESENTE CONTRATO

www.cambados.es sección Taboleiro de Anuncios.

En Cambados, a 24 de novembro de 2017.