PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PLENO

DECEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PLENO

En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF) e de conformidade co previsto no artigo 24 do R.O.M. que permite á alcaldía a instancia dos voceiros varialo día da sesión por causas xustificadas, por medio do presente veño en convocar sesión ordinaria que se celebrará no Salón de Plenos o vindeiro día 4 de decembro, ás 21:00 horas e no caso de non existir quórum necesario, en segunda convocatoria dous días despois á mesma hora, para debatir os asuntos relacionados no seguinte:
II PARTE DE CONTROL E FISCALIZACIÓN DA XESTIÓN DOS ÓRGANOS MUNICIPAIS DE GOBERNO
1º.- Moción do grupo municipal do Partido Popular para apoiar e respaldar ás forzas e corpos de seguridade do estado como garantes do estado de dereito.
2º.- Moción do grupo municipal de Somos Cambados de Rexeitamento da Proposición de Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais.
3º.- Moción do grupo municipal socialista con motivo do día 25 de novembro, día internacional contra a violencia de xénero.
4º.- Moción do grupo municipal socialista sobre a vaga de lumes que asolou Galicia.
5º.- Moción do grupo municipal de Somos Cambados na defensa dunha política agroforestal ao servizo da xente.
6º.- Moción do grupo municipal do BNG contra os lumes forestais e polo desenvolvemento rural.
7º.- Dar conta das resolucións da alcaldía, meses de outubro e novembro
8º.- Rogos e preguntas
Da presente convocatoria, e da orde do día darase a debida notificación a todos os membros da Corporación, procedéndose á súa publicación no taboleiro de edictos.