PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2017 – RESOLUCIÓN PROCESO SELECTIVO CONTRATACIÓN PERSOAL DOCENTE CURSOS AFD

Resolución do proceso selectivo de contratación de persoal docente para impartir os módulos da acción: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio. Concedida subvención polo Xefe Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria de 18 de agosto de 2017 ao abeiro da Orde do 7 de marzo de 2017 (DOG núm. 59 do […]

DECEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PLENO

En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF) e de conformidade co previsto no […]