PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2017 – MOCIÓN PARA QUE SE DEPUREN RESPONSABILIDADES NO CASO DA CANDIDATURA GALEGA AO LABORATORIO DE BIVALVOS DA UE

Moción presentada polo Grupo Municipal de Somos Cambados aprobada no Pleno Ordinario do mes de Decembro MOCION PARA QUE SE DEPUREN RESPONSABILIDADES NA CANDIDATURA GALEGA DO LABORATORIO DE BIVALVOS DA UE

DECEMBRO 2017 – MOCIÓN SOBRE AVESPA VELUTINA

Moción presentada polo Grupo Municipal do PSOE aprobada no Pleno Ordinario do mes de Decembro MOCION SOBRE A AVESPA VELUTINA

DECEMBRO 2017 – MOCIÓN CONTRA A SUBIDA DE PEAXES NA AP-9

Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG aprobada no Pleno Ordinario do mes de Decembro MOCION CONTRA A SUBIDA DE PEAXES NA AP-9

DECEMBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO PARA CORRECCIÓN DE ERROS NA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

No proceso de elaboración da ordenanza fiscales reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica produciuse un erro por parte de tesourería municipal consistente na omisión dun tramo da tarifa do imposto correspondente a camións. O texto da ordenanza levado o Pleno de 30 de outubro de 2017 foi o seguinte: A) Camións – De […]

DECEMBRO 2017 – IRMANAMENTO CAMBADOS-CIGALES

PROXECTO IRMANAMENTO CAMBADOS-CIGALES O Concello de Cambados está traballando no irmanamento coa localidade vallisoletana de Cigales, “cuna do viño” Clarete, para establecer lazos de unión en torno á cultura do viño, a gastronomía, a historia e o patrimonio. Cambados “Capital do viño Albariño” con tradición vitivinícola histórica e coa Festa do Albariño de interés turístico […]

DECEMBRO 2017 – PROXECTO DE CONSTRUCIÓN PLAN DE SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2016-2020: MSV NO CONTORNO DA TCA NA ESTRADA PO-549, P.Q. 8+000 A 9+800 CLAVE: PO/17/143.06

PROXECTO DE CONSTRUCIÓN PLAN DE SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2016-2020: MSV NO CONTORNO DA TCA NA ESTRADA PO-549, P.Q. 8+000 A 9+800 ANUNCIO do 29 de novembro de 2017 polo que se somete ao trámite de información pública a separata para información pública do proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: mellora […]

DECEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO DE DECEMBRO E EXTRAORDINARIOS

DECRETO En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL) e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro e de conformidade co […]

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (FURGONETA, CAMIÓN GRÚA E BARREDORA)

Por Resolución desta Alcaldía, de data 20/12/2017, adxudicáronse os lotes 3, 4 e 5 para o subministro de “MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (FURGONETA, CAMIÓN GRÚA E BARREDORA)”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), por importe de 33.437,70 € e que foi destinada á adquisición dos […]

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO

Finalizadas as obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foron executadas pola empresa adxudicataria “ACEINSA SALAMANCA, S.A.”, por un importe de 13.431,00 € (IVE engadido), cunha baixa de 6.618,34 €, o que se fai público […]

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE TOTEM INFORMATIVO PARA O EDIFICIO DA CONSISTORIAL

Levado a cabo o investimento para o subministro de “TOTEM INFORMATIVO PARA O EDIFICIO DA CONSISTORIAL”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “D. DAVID TORRES MASCATO”, por un importe de10.284,97 € (IVE incluído), cunha baixa de 103,99 € sobre o prezo de licitación. O que se fai público en […]