PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2017 – LICITACIÓN OBRAS “SOTERRAMENTO DA LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

Por Resolución da Alcaldía de data 23/11/2017, foron aprobados os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a seguinte licitación: 1. ENTIDADE ADXUDICADORA a) Organismo: Concello de Cambados. b) Dependencia: Secretaría-Servizo de Contratación. c) Número de expediente: 3766/2017. 2. OBXECTO DEL CONTRATO a) Descrición do obxecto: Soterramento da liña B.T. na Rúa Real. b) Prazo […]

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Por Resolución desta Alcaldía, de data 09/10/2017, adxudicáronse os lotes 1 e 2  para subministro para a  “MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (COCHE POLICÍA LOCAL E FURGONETA VOLQUETE”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), por importe de 32.481,43 € e que foi destinada á adquisición dos […]

DECEMBRO 2017 – SOLICITUDE AUTORIZACIÓN PARA OBRAS E CAMIÑOS CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Expediente: Solicitude autorización obras para camiños concentración parcelaria da parroquia de Oubiha no Concello de Cambados, (Pontevedra). Solicitante: Sewizo de Infraestruturas Agrarias Asunto: Información pública Información Pública da solicitude presentada por Servizo de Infraestruturas Agrarias para a súa exposición ó público no de anuncios dese concello por un prazo de vinte (20) dias, contados a […]

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Pola Excma. Deputación Provincial concedeuse a este Concello unha subvención ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016, por importe de 29.494,75 €, para o subministro de “MAQUINARIA PARA SERVIZO DE LIMPEZA MUNICIPAL” e que foi destinada á adquisición dos investimentos que se relación a continuación: – SUBMINISTRO DE CAMIÓN CISTERNA PARA BALDEO DE […]

DECEMBRO 2017 – RESOLUCIÓN PROCESO SELECTIVO CONTRATACIÓN PERSOAL DOCENTE CURSOS AFD

Resolución do proceso selectivo de contratación de persoal docente para impartir os módulos da acción: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio. Concedida subvención polo Xefe Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria de 18 de agosto de 2017 ao abeiro da Orde do 7 de marzo de 2017 (DOG núm. 59 do […]

DECEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PLENO

En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF) e de conformidade co previsto no […]