PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Providencia da Alcaldía de data 19/10/2017, adxudicouse á empresa “MARCONSA, S.L.”, o contrato das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA”, por importe de 154.619,57 € (Ive incluído), cunha baixa de 18.120,43 € sobre o prezo de licitación 172.740,00 € (Ive incluído). As obras fináncianse con cargo á subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego […]

OUTUBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolucións desta Alcaldía, de data 23/10/2017, adxudicáronse á empresa “EDECO ENERGÍAS, S.L.“, os contratos menores das obras de; 1.- “DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO ADMINISTRATIVO RÚA OURENSE”, por importe de 42.592,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 5.788,64 € sobre o prezo de licitación (48.380,64 €). 2.- “DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO”, por […]

OUTUBRO 2017 – APROBACIÓN PADRÓN AGUA 2017-2T

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 2º trimestre 2017 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente […]

OUTUBRO 2017- NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR 2017041AL-PO

 Notificación da resolución do expediente sancionador núm. 2017041AL-PO Exposición no taboleiro de anuncios dese concello, a cédula de notificación da resolución do expediente sancionador núm. 2017041AL-PO, incoado a Disalsa Alimentación S.L. CIF: B94093416, propietario do establecemento con enderezo no Polígono industrial de Sete Pías parcela 17, nave 2, do concello de Cambados, despois de intentar, […]

OUTUBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 27 de outubro de 2017 […]

OUTUBRO 2017 – APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL 2017

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de setembro de 2017, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2017. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral […]

OCTUBRE 2017 – RESOLUCION DE AVALIACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PROXECTO: PROLONGACION DA RUA PACHECA ATA CONFLUENCIA COA RUA DO CASTRO Asunto: remisión da resolución de avaliación de impacto ambiental Proxecto: prolongación da rúa Pacheca ata a confluencia coa rúa do Castro. Promotor: concello de Cambados. Localización: concello de Cambados (Pontevedra) Clave: 2017/0085 Logo da súa solicitude en relación ao proxecto arriba indicado, remíreselle unha […]

OUTUBRO 2017 – AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018,

CONCELLO DE CAMBADOS.- ANUNCIO A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 04.10.2017, acordou aprobar as BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018, faise público o seu texto íntegro que é do seguinte tenor literal: BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO […]

OUTUBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Levado a cabo o investimento para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “TELESERVICIO INSTALACIONES DE OFICINAS, S.L.”, por un importe de 15.951,43 € (IVE incluído), cunha baixa de 4.048,57 €. Faise público en cumprimento do disposto na […]

OUTUBRO 2017 – AUGAS DE GALICIA – ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722 

AUGAS DE GALICIA- ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722 SERVIZO TERRITORIAL DA ZONA SUR DE AUGAS DE GALICIA ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Alberto Amil Chaves, con DNI 76869739J, solicita de Augas de Galicia un caudal de 1842,36 m3/ano de augas procedente dun pozo no lugar da Telleira de Abaixo, parroquia de Vilariño, Concello de Cambados (Pontevedra), con destino […]