PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Xurxo Charlín Trigo, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte

                                         

Exposición de motivos

 

Esta ordenanza é obxecto de unha modificación de carácter técnico, dado que a ordenanza contiña duplicidades e incoherencias coa regulación que deste imposto realiza o TRLRFL. Isto débese a que a ordenanza se limitaba en boa parte a repetir o contido da lei coa deficiencia de non ser actualizada completamente para adaptala ós cambios introducidos na mencionada lei.

Con esta modificación procedeuse a reducir o texto da ordenanza, pasando a regular unicamente aqueles aspectos nos que o texto vixente do TRLRFL permite actuar á potestade regulamentaria das entidades locais. Desta forma a ordenanza fiscal está mais “protexida” ante eventuais modificacións do TRLRFL.

Esta modificación non afecta ó contido cuantitativo e cualitativo ou substantivo e formal da ordenanza.

Á vista do expediente formado, a Concellería de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica, propón que, previo dictame da Comisión de Facenda e Patrimonio, o Pleno da Corporación adopte o seguinte ACORDO de modificación de Ordenanzas fiscais do Concello:

ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA