PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO INSTANDO A QUE SE DEIXE DE PERSEGUIR A AXUDA ENTRE FAMILIARES E VECIÑOS NON RETRIBUÍDA

OUTUBRO 2017 – ACORDO DE GOBERNO INSTANDO A QUE SE DEIXE DE PERSEGUIR A AXUDA ENTRE FAMILIARES E VECIÑOS NON RETRIBUÍDA

Xurxo Charlín Trigo, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte

Exposición de motivos:

A Axencia Tributaria está inspeccionando a axuda entre veciños para recoller a colleita de patacas, de uva ou o millo e herba para silo. Os sindicatos agrarios temen que as inspeccións esténdanse á colaboración puntual e desinteresada noutros labores que, como a matanza, sempre congregaron a familiares e veciños e que serven non só para alixeirar traballo, senón ademais para facer relacións sociais e xerar redes de solidariedade.

Por outra parte funcionarios da Inspección de Traballo, escoltados pola Garda Civil, pretenden multar a veciños e familiares que axudan desinteresadamente nestes labores e por cuxa axuda non cobran nada.

Cada vez son máis as políticas do Goberno que agriden a unha economía, como a das explotacións agro gandeiras, sumida desde fai anos nunha continua crise. Primeiro foi o denominado “catastrazo” do Ministro Montoro, que pretendía “regularizar” instalacións accesorias da actividade agrícola, cobrando por unha galpón destartalado coma se fose unha vivenda habitable ou pola mera existencia de estruturas como un toldo. Despois, a revisión por parte de Facenda -no caso de Galicia, en colaboración coa Consellería de medio rural-, da transmisión de dereitos de pago único da PAC, que non tivo en conta que a maioría das transmisións prodúcense de pais a fillos e non teñen carácter pecuniaria.

Agora prodúcese un novo ataque a estas precarias economías, a persecución por parte de Facenda e da Inspección de Traballo dunha práctica tradicional é a axuda entre veciños para a vendima, práctica tradicional que nin constitúe unha fraude á Seguridade Social nin á Facenda Pública, xa que se enmarca nun contexto de cooperación, solidariedade e axuda mutua entre veciños necesarias para o normal desenvolvemento de explotacións agrícolas familiares de reducidas dimensións.

Por todo o exposto proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

1. Instar a Xunta de Galicia, a que solicite ao Ministerio de Facenda que deixe de perseguir unha actividade tradicional nas explotacións agrícolas galegas tipo familiar e de pequenas dimensións como é a axuda non retribuída entre familiares e veciños para a vendima.
2. Instar a Xunta de Galicia, a que solicite a Inspección de Traballo a que non se lles multen a veciños e familiares que axudan nestes labores e por cuxa axuda non cobran nada, ademais de que se resolva se son actividades inspectoras illadas, ou existe algunha campaña especifica da Inspección de Traballo para perseguir un colectivo e unha actividade, como é a axuda entre veciños en tarefas agrícolas rudimentarias e explotacións de reducidas dimensións, que non é remunerada e que responde a un costume tradicional no campo de traballar colectivamente, primeiro nunhas leiras e logo noutras, para facer traballo dunha forma comunitaria e agradable.
3. Instar a Xunta de Galicia, a que solicite ao Goberno do Estado a que modifique o réxime Colaboración Familiar no ámbito laboral para así evitar estas inspeccións esperpénticas que nin sequera desde un punto de vista meramente recaudatorio teñen sentido e cuxa única finalidade parece ser a de acabar coas explotacións agro gandeiras de tipo familiar e de reducidas dimensións, tan tradicionais e abundantes en Galiza.

ACORDO DE GOBERNO INSTANDO A QUE SE DEIXE DE PERSEGUIR A AXUDA ENTRE FAMILIARES E VECIÑOS NON RETRIBUÍDA