PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 27 de outubro de 2017 […]

OUTUBRO 2017 – APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL 2017

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de setembro de 2017, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2017. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral […]

OCTUBRE 2017 – RESOLUCION DE AVALIACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PROXECTO: PROLONGACION DA RUA PACHECA ATA CONFLUENCIA COA RUA DO CASTRO Asunto: remisión da resolución de avaliación de impacto ambiental Proxecto: prolongación da rúa Pacheca ata a confluencia coa rúa do Castro. Promotor: concello de Cambados. Localización: concello de Cambados (Pontevedra) Clave: 2017/0085 Logo da súa solicitude en relación ao proxecto arriba indicado, remíreselle unha […]