PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2017 – AUGAS DE GALICIA – ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722 

OUTUBRO 2017 – AUGAS DE GALICIA – ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722 

AUGAS DE GALICIA- ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722
SERVIZO TERRITORIAL DA ZONA SUR DE AUGAS DE GALICIA
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Alberto Amil Chaves, con DNI 76869739J, solicita de Augas de Galicia un caudal de 1842,36 m3/ano de augas procedente dun pozo no lugar da Telleira de Abaixo, parroquia de Vilariño, Concello de Cambados (Pontevedra), con destino a rega. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 109 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.A36.54722

As características do aproveitamento son:
SOLICITANTE: Alberto Amil Chaves
CAUDAL: 1842,36 m3/ano
DESTINO: rega
ORIXE: pozo situado na parc. 343, Pol. 502 do catastro de rústica de Cambados
LUGAR: Telleira de Abaixo
PARROQUIA: Vilariño
CONCELLO: Cambados
Descrición: Captación de auga dun pozo para rega.

A auga cáptase en pozo de 4,50 m e 6 m de Prof., se extrae con bomba de gasolina e se conduce por tubaxe PET 50 mm uns 90 m ata punto de distribución con tubaxes PET de 14 a 40 mm para
rega por goteo e aspersión en 7 módulos invernadoiro de 124,45×7 m en parcelas 341 , 342 e 343 do Pol. 502 do cat. de rust. de Cambados.

O que se fai público, para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días naturais a partir do seguinte á data de publicación no Boletin Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Cambados ou nas oficinas deste servizo, situadas na rúa San Salvador, 2, 40 de Vigo, onde estará
exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.

EXPEDIENTE  DH.A36.54722