PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2017 – ORZAMENTO XERAL 2017

SETEMBRO 2017 – ORZAMENTO XERAL 2017

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de setembro de 2017, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2017. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles, prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. De conformidade co acordo adoptado o Orzamento considerarase definitivamente aprobado, si durante o citado prazo non se presentaran reclamacións.[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=jM6jhqWf6SQ[/embedyt]

ORZAMENTO XERAL 2017

 

ORZAMENTO 2017 – RESUMO CAPITULOS GASTOS E INGRESOS PDF
ORZAMENTO 2017 – APLICACIONS GASTOS PDF
ORZAMENTO 2017 – APLICACIONS INGRESOS PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE GASTOS 2016 PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE INGRESOS 2016 PDF
RESULTADO ORZAMENTARIO 2016 PDF
REMANENTE DE TESOURERIA PDF
MEMORIA ALCADIA ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME ECONOMICO FINANCIERO PDF
ANEXO DE PERSOAL ORZAMENTO 2017 PDF
ESTADO DE INVESTIMENTOS REAIS 2017 PDF
ANEXO INVESTIMENTOS ORZAMENTO 2017 PDF
ANEXO ESTADO DA DEBEDA ORZAMENTO 2017 PDF
ANEXO BENEFICIOS FISCAIS 2017 PDF
ANEXO CONVENIOS CCAA GASTO SOCIAL PDF
BASES DE EXECUCON DO ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME INTERVENCION AVALIACION CUMPRIMENTO ESTABILIDADE E DEBEDA PDF
INFORME DE INTERVENCION AO ORZAMENTO 2017 PDF
INFORME DE INTERVENCION ESTABILIDADE LIQUIDACION 2016 PDF
INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2016 PDF