PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2017

 • LICITACIÓN DE OBRAS Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO”.Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 21 de agosto de 2017 (luns),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

  Denominación Total 21%IVE TotalContrata
  Melora servizos urbanísticos R/Bimbio 16.528,92 3.471,07 20.000,00
 • ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO Por Resolución de Alcaldía de data 26/07/2017, adxudicouse á empresa “D. DAVID TORRES MASCATO”, o contrato menor do subministro de “TOTEM”, por importe de 10.284,97 € (Ive incluído), cunha baixa de 103,99 € sobre o prezo de licitación (10.388,96 €). O indicado subministro financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

 • NOTIF. PROPOSTA RESOL. EXPTE SANC. 2017042AL-PO (DISALSA GESTIÓN, S.L.
 • NOTIF. PROPOSTA RESOL. EXPTE SANCIONADOR 2017041AL-PO (DIALSA ALIMENTACIÓN, S.L.
  .
  COBRANZA RECIBOS IMPOSTO ACTIV. ECONOMICAS/2017, COTAS NACIONAIS E PROVINCIAIS.ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS Por Resolución de Alcaldía de data 26/07/2017, adxudicouse á empresa “ARINES, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.”, o contrato menor das obras de “MELLORA DAS PISTAS DE TENIS DE O POMBAL”, por importe de 17.742,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 2.258,00 € sobre o prezo de licitación (20.000,00 €). As indicadas obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016. O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.
 • ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE SERVIZO Por Resolución de Alcaldía de data 29/06/2017, adxudicouse á empresa “CONTALOCAL, S.L.”, o contrato menor de servizo para a realización dos traballos de “TRASLADO DO SERVIDOR DO CONCELLO”, por importe de 5.266,05 € (Ive incluído). O indicado servizo financiarase ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

 • ANUNCIO LICITACIÓN CONCESIÓN DEMANIAL – QUIOSCO PRAZA FEFIÑÁNS – PUBLICADO ANUNCIO BOPPO 19-XULLO-2017. Finaliza prazo presentación ofertas 3-AGOSTO-2017

  1.- Entidade Adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención de información:

  a)    Organismo: Concello de Cambados.

  b)    Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

  c)    Obtención de documentación e información:

  1)    Dependencia: Secretaría Xeral.

  2)    Domicilio: Praza do Concello 1, (36360 Cambados)

  3)    Teléfono: 986520943 . Fax: 986524866

  4)      Correo electrónico: secretaria@cambados.es

  5)    Perfil do contratante: www.cambados.gal Taboleiro de anuncios.

  PREGO DE CLÁUSULAS  ANEXO I. Modelo oferta económica  Declaración de prohibicións de contratar  PUBLICADO ANUNCIO BOPPO 19-XULLO-2017