PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2017

MP das Normas subsidiarias, aplicables ao solo de núcleo rural, Cambados