PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2017

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL DAS INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, AUGA E HIDROCARBUROS Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, 5 de abril de 2017, relativa á apertura dos sobres A) “documentación xeral”, das empresas que tomaron parte na […]